สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดโครงการพระราชดําริแก้มลิง

แนวคิดโครงการพระราชดําริแก้มลิง โครงการพระราชดําริแก้มลิง คืออะไร


  โครงการแก้มลิงนั้นเป็นโครงการในพระราชดำริ onewineweekend.com ที่เกิดขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนารถบพิตร ได้ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. 2538 จึงได้พระราชทานแนวคิดและทฤษฎีในการแก้ปัญหาดังกล่าว