เกี่ยวกับ

             แนวคิดที่จะชี้บอกหลักการ และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริที่เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ ความเข้าใจในแนวทางการเกษตรต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั่วไป และสามารถที่จะนำมาพัฒนาเพื่อให้เข้าใจถึงหลักการปฏิบัติได้อย่างชัดเจน