ทฤษฎีใหม่ หลักแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง

การเกษตรแบบผสมผสาน

สามารถแตกแขนงออกได้หลายแบบ ไม่มีการเจาะจงชนิดของพืชที่สามารถปลูก แต่การทำการเกษตรแบบผสมผสานนี้นั้น อย่างเช่น ภายในแปลงปลูกควรมีพืชพันธ์นานาชนิด มีความร่มรื่น เย็นสบาย เพื่อให้พืชหลายชนิดมีการเอื้อเฟื้อต่อกันได้มากที่สุดส่วนใหญ่แล้วพืชพันธุ์ที่พบภายในสวน มีทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักสมุนไพร ผักพื้นบ้าน ผักป่า ผักสวนครัว และอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่าง รวมทั้ง แปลงดอกไม้ แปลงข้าว การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเพาะพันธ์ปลาในบ่อปลา เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานทุกสิ่งทุกอย่าง ที่สำคัญ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

                ข้อดีของการทำเกษตรแบบผสมผสานคือ สามารถที่จะใช้ทรัพยากรภายในบ้านภายในสวนหรือในฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังทำให้มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภค มีรายได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถมารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรมแถมยังช่วยพัฒนาให้อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างดี