ทฤษฎีใหม่ หลักแนวคิด

การเกษตรขั้นบันได

              แนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ลาดเทโดยการใช้พืชทำการเกษตรให้เป็นระดับชั้นบันได จากข้อมูลของสํานักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับเพื่อช่วยเหลือตนเองและประเทศชาติได้.

              เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ใช้ดินไม่สอดคล้องกับสมรรถนะของดินทำการเพาะปลูกโดยขาดการอนุรักษ์และบำรุงดินอย่างถูกต้อง บางพิ้นที่เป็นที่ลาดเทจึจำเป็นอย่างมากที่ต้องดูและและรู้หลักการของการเกษตรอย่างถูกต้องเพราะที่ลาดเทมีอัตราการพังทลายของดินสูง และบางพื้นที่มีไร่นาที่เคยอุดมสมบูรณ์ขาดขาดหายไปจนก่อให้เกิดปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นผลกระทบเป็นอย่างมาก

              แนวทางที่จะแก้ไขและพัฒนาให้หน้าดินให้อุดมสมบูรณ์ไม่ให้ถูกกัดเซาะพังทลายได้ง่าย บริเณที่สูงชันเหมาะสำหรับไร่นาขนาดเล็กแบ่งได้เป็น

การทำคูรับน้ำรอบเขา

การทำคูรับน้ำรอบเขา

การทำคันดินตามแนวระดับการทำคันดินตามแนวระดับ

ทำเกษตรขั้นบันไดดินแบบไม่ต่อเนื่อง

ทำเกษตรขั้นบันไดดินแบบไม่ต่อเนื่อง

การทำขั้นบันไดดินปลูกไม้ผล

การทำขั้นบันไดดินปลูกไม้ผล

สร้างคันซากพืช

 

สร้างคันซากพืช