ทฤษฎีใหม่ หลักแนวคิด

การบำรุงดิน

            การปรับปรุงดินให้ดีขึ้นนั้นมีประโยชน์หลายอย่างทั้งในด้านการปลูกพืชผักต่างๆที่จะเป็นไปตามที่ต้องการ เพราะดินถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญในด้านการพัฒนาเกษตรเป็นอย่างมาก กรมพัฒนาที่ดินได้เห็นถึงผลกระทบต่างๆ และหาแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านี้โดยเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาที่ดินเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงวิธีการปรับปรุงที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การบำรุงดิน

วิธีการบำรุงดิน

           การที่จะบำรุงดินให้ได้ผลผลิตดีขึ้นทำได้หลายวิธี อย่างเช่น การใช้เศษเหลือของพืชและสัตว์ การใช้ปุ๋ยคอก การใช้ปุ๋ยหมัก การใช้วัสดุคลุมดิน หรือการปลูกพืชหมุนเวียนต่างๆ สิ่งเหล่านี้สามารถที่จะทำให้ดินดีขึ้น แต่จะทำอย่างไรให้ดินมีคุณภาพมันจะต้องใช้หลายวิธีรวมกัน แต่ต้องปฏิบัติดูแลดินทุกๆปี เพื่อรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างมีประสิทธิภาพ

การบำรุงดิน

               เพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตดีจำเป็นอย่างยิ่งที่การปรับปรุงบำรุงดินต้องมาเป็นอันดับแรกของการเพาะปลูก